Blogi


28.1.2022

Rakas blo­gi­si­vu. Täl­lä vii­kol­la olen jät­tä­nyt kau­pan pitä­mi­sen todel­la huo­nol­le tolal­le. On pitä­nyt kes­kit­tyä omaan talou­teen ja teh­dä töi­tä muu­al­la kos­ka tähän aikaan vuo­des­ta (ei muu­hun­kaan aikaan) pys­ty palk­kaa nos­ta­maan. Itsea­sias­sa en ole vajaas­sa kah­des­sa vuo­des­sa pys­ty­nyt vie­lä ker­taa­kaan nos­ta­maan. Start­ti­ra­haa sain 1,5 vuot­ta jos käteen jäi noin 600e/kk. Sen loput­tua on täy­ty­nyt teh­dä kaik­kea mis­tä vaan iki­nä mak­se­taan. Oon nyt ollu yhdes­sä yksi­tyi­ses­sä oppi­lai­tok­ses­sa teke­mäs­sä sijai­suuk­sia ja sit­ten oon tako­nut noi­ta hen­ki­lö­koh­ta­sen avus­ta­jan töi­tä useam­mas­sa osoit­tees­sa. Sun­nun­tai on ollu jo pit­kään se ainoa var­ma vapaa­päi­vä. Kau­pan aukio­lois­ta­kin oon itse­kin niin pihal­la että näin­kö­hän tän­ne sat­tuu asiak­kai­den kans­sa koh­ta enää samaan aikaan. Vit­tu­mai­nen tilan­ne sii­nä mie­les­sä että tää nort­ham­me­rin pyö­ri­tys ois se jut­tu mitä haluan teh­dä mut­ta juu­ri nyt täy­tyy hakea pus­ku­ria muu­al­ta jot­ta saa tilan­net­ta tasat­tua. Yks asia­kas soit­ti ja puhe­lus­saan var­mis­ti vie­lä että eikai toi kau­pan pyö­ri­tys ole mun lei­pä­työ. Ilmei­ses­ti se on jo puhe­li­men kaut­ta ais­tit­ta­vis­sa että hil­jais­ta aikaa elel­lään. Onneks kui­ten­kin kaik­ki on hyvin, lähei­set on suh­teel­li­sen ter­vei­tä ja itsel­le­kin on ter­veel­li­nen elä­mä mais­tu­nut. Koi­rat jak­saa hyvin ja rak­kause­lä­mä on mal­lil­laan. On tää vii­mi­nen vuo­si ollut kova kas­vun paik­ka itsel­le. Päih­teet­tö­myys ja oma hen­ki­nen itse­tut­kis­ke­lu on teh­nyt ihmei­tä. Lähin­nä ymmär­rän nyt miten vitun vähä mua oikeas­ti kiin­nos­taa muit­ten asiat. Ihmi­set on läh­tö­koh­ta­ses­ti hel­ve­tin type­riä joten mik­si vai­va­ta nii­den jutuil­la pää­tä. Eten­kin somes­sa tun­tuu että siel­lä men­nään per­se edel­lä ja kyr­pä pys­tys­sä. Parem­pi siis kes­kit­tyä oman var­ren sei­sot­ta­mi­sen ja per­seen sheivaamiseen. 

ps. tein tänään lasagnea.

18.01.2022

Ei mei­naa löy­tyä sanot­ta­vaa, mie­li tekis mie­li valit­taa ja aiheut­taa tätä luke­val­le ihmi­sel­le lop­pu päi­vä ahdistusta. 

Jos nyt kui­ten­kin yrit­täis kir­jot­taa vaan jotain että sais pää­tä tyh­jäk­si, en edes muis­ta mihin vii­mek­si jäin. Kai sii­hen mis­sä sanoin että Pal­san­mä­ki on kova jät­kä. En kyl­lä sit­ten­kää tiiä onks se niin kova jät­kä vai onk­se perä­ti vähä eunuk­ki. Hyvä show kuitenki.

Jou­lu­kuu oli yks vuo­den 2021 sur­keim­pia myyn­ti­kuu­kausia, lie­nee­kö mun oma lama ajan­nut tava­ran vaih­tu­vuu­den tyl­syy­den tasol­le asiak­kai­den sil­mis­sä vai mikä täs­sä mät­tää. Aina on pyrit­ty kasaa­maan hin­ta­laa­tu suh­teel­taan kaik­kia miel­lyt­tä­viä kauppoja. 

Tam­mi­kuu tähän men­nes­sä on tuo­nut ehkä 5 fyy­sis­tä asia­kas­ta ja muu­ta­man hyvän net­ti­kau­pan. Sil­ti parem­pi tam­mi­kuu kun vii­me vuon­na, sil­loin ei syö­ty lei­pää juus­ton kans­sa. Oon kui­ten­ki löy­tä­nyt osa-aika­sia töi­tä mis­tä saa koh­ta­lais­ta fyrk­kaa sii­hen nähen että ker­kee vie­lä joka päi­vä tul­la kau­pal­le pitä­mään ovia auki. Jätän tän kat­kel­man tähän, odo­te­taan sitä luo­vem­paa kir­jo­tus hetkeä.


Syk­sy 2019 

Sain pää­hä­ni että haluan teh­dä jotain omaa. En muis­ta mis­tä sain idean alkaa yrit­tä­jäk­si saa­ti vaa­te­kaup­pi­aak­si. Muis­tan kui­ten­kin kar­toit­ta­nee­ni pal­jon eri tuot­tei­ta ja sivus­to­ja ennen kuin ajau­duin istu­maan sak­sa­lai­sen her­ras­mie­hen kans­sa Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­man lähei­syy­des­sä ole­van hotel­lin pie­neen yksi­tyi­seen neu­vot­te­lu tilaan tam­mi­kuus­sa 2020.

 Ennen tapaa­mis­ta käy­tiin jär­vi­sen kans­sa kasi­nol­la ja mis­sä lie pyö­ri­mäs­sä. Pelot­ti ja innos­tut­ti ihan vitus­ti kun menin tapaa­mi­seen, ymmär­täi­sin­kö sak­sa­lai­sen puhet­ta, tie­täi­sin­kö var­mas­ti kaik­ki tär­keät sanat englan­nik­si ja suo­mek­si. Hyvin se kui­ten­kin meni, se häis­kä tar­jos mul­le ver­ryt­te­lyk­si oluen.

 Sak­sa­lai­nen pai­not­ti pal­jon puheis­saan että heil­le ei sit­ten vit­tuil­la, jos olin­kin vit­tui­le­mas­sa niin en enää sen palo­pu­heen jäl­keen. Sake­man­ni on hyvä ja rei­lu jät­kä. Kes­kus­te­lu tun­tui lyhyel­tä vaik­ka kes­ti­kin tun­nin, käy­tiin kaik­ki perus­asiois­ta sak­san­hiih­to­liit­to tason jut­tui­hin asti lävitte.

 Sain sil­tä ennen tapaa­mi­sen päät­ty­mis­tä mukaa­ni hel­ve­tis­ti kyniä ja tar­ro­ja jota sit­ten jär­vi­sen kans­sa jael­tiin ympä­ri sta­dia kän­ni­päis­sään lop­puil­ta. Val­lu val­pio piti sinä ilta­na pub hen­rik­ses­sä vai mikä vit­tu se nyt oli ni jotain tie­to­vi­saa, vit­tu se on ärsyt­tä­vä jät­kä. Mei­nas sil­loin sydän sär­kyä kun näin että kaup­piai­den kunin­gas Aki Pal­san­mä­ki kavee­ras tän äijän kans­sa. Pal­san­mä­ki on sil­ti kova jät­kä. Se ymmär­tää bis­nek­sen juu­ri­ta­son parem­min kuin kukaan.