Blogi


18.01.2022

Ei mei­naa löy­tyä sanot­ta­vaa, mie­li tekis mie­li valit­taa ja aiheut­taa tätä luke­val­le ihmi­sel­le lop­pu päi­vä ahdistusta. 

Jos nyt kui­ten­kin yrit­täis kir­jot­taa vaan jotain että sais pää­tä tyh­jäk­si, en edes muis­ta mihin vii­mek­si jäin. Kai sii­hen mis­sä sanoin että Pal­san­mä­ki on kova jät­kä. En kyl­lä sit­ten­kää tiiä onks se niin kova jät­kä vai onk­se perä­ti vähä eunuk­ki. Hyvä show kuitenki.

Jou­lu­kuu oli yks vuo­den 2021 sur­keim­pia myyn­ti­kuu­kausia, lie­nee­kö mun oma lama ajan­nut tava­ran vaih­tu­vuu­den tyl­syy­den tasol­le asiak­kai­den sil­mis­sä vai mikä täs­sä mät­tää. Aina on pyrit­ty kasaa­maan hin­ta­laa­tu suh­teel­taan kaik­kia miel­lyt­tä­viä kauppoja. 

Tam­mi­kuu tähän men­nes­sä on tuo­nut ehkä 5 fyy­sis­tä asia­kas­ta ja muu­ta­man hyvän net­ti­kau­pan. Sil­ti parem­pi tam­mi­kuu kun vii­me vuon­na, sil­loin ei syö­ty lei­pää juus­ton kans­sa. Oon kui­ten­ki löy­tä­nyt osa-aika­sia töi­tä mis­tä saa koh­ta­lais­ta fyrk­kaa sii­hen nähen että ker­kee vie­lä joka päi­vä tul­la kau­pal­le pitä­mään ovia auki. Jätän tän kat­kel­man tähän, odo­te­taan sitä luo­vem­paa kir­jo­tus hetkeä.


Syk­sy 2019 

Sain pää­hä­ni että haluan teh­dä jotain omaa. En muis­ta mis­tä sain idean alkaa yrit­tä­jäk­si saa­ti vaa­te­kaup­pi­aak­si. Muis­tan kui­ten­kin kar­toit­ta­nee­ni pal­jon eri tuot­tei­ta ja sivus­to­ja ennen kuin ajau­duin istu­maan sak­sa­lai­sen her­ras­mie­hen kans­sa Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­man lähei­syy­des­sä ole­van hotel­lin pie­neen yksi­tyi­seen neu­vot­te­lu tilaan tam­mi­kuus­sa 2020.

 Ennen tapaa­mis­ta käy­tiin jär­vi­sen kans­sa kasi­nol­la ja mis­sä lie pyö­ri­mäs­sä. Pelot­ti ja innos­tut­ti ihan vitus­ti kun menin tapaa­mi­seen, ymmär­täi­sin­kö sak­sa­lai­sen puhet­ta, tie­täi­sin­kö var­mas­ti kaik­ki tär­keät sanat englan­nik­si ja suo­mek­si. Hyvin se kui­ten­kin meni, se häis­kä tar­jos mul­le ver­ryt­te­lyk­si oluen.

 Sak­sa­lai­nen pai­not­ti pal­jon puheis­saan että heil­le ei sit­ten vit­tuil­la, jos olin­kin vit­tui­le­mas­sa niin en enää sen palo­pu­heen jäl­keen. Sake­man­ni on hyvä ja rei­lu jät­kä. Kes­kus­te­lu tun­tui lyhyel­tä vaik­ka kes­ti­kin tun­nin, käy­tiin kaik­ki perus­asiois­ta sak­san­hiih­to­liit­to tason jut­tui­hin asti lävitte.

 Sain sil­tä ennen tapaa­mi­sen päät­ty­mis­tä mukaa­ni hel­ve­tis­ti kyniä ja tar­ro­ja jota sit­ten jär­vi­sen kans­sa jael­tiin ympä­ri sta­dia kän­ni­päis­sään lop­puil­ta. Val­lu val­pio piti sinä ilta­na pub hen­rik­ses­sä vai mikä vit­tu se nyt oli ni jotain tie­to­vi­saa, vit­tu se on ärsyt­tä­vä jät­kä. Mei­nas sil­loin sydän sär­kyä kun näin että kaup­piai­den kunin­gas Aki Pal­san­mä­ki kavee­ras tän äijän kans­sa. Pal­san­mä­ki on sil­ti kova jät­kä. Se ymmär­tää bis­nek­sen juu­ri­ta­son parem­min kuin kukaan.